Skip to content

GDPR

Správce: LENEO s.r.o., IČ 05713501, a všichni lektoři, zaměstnanci nebo praktikanti vykonávající služby jménem společnosti (dále jen Zprostředkovatel)

Nejnovější aktualizace: 1.11.2022

 1. DEFINICE POJMŮ
  Osobní údaj – jakákoliv informace týkající se určené nebo určitelné FO = fyzické osoby (subjektu údajů, nikoliv PO = právnické osoby), na jehož základě se dá tato osoba přímo či nepřímo identifikovat – identifikační, adresné a popisné údaje. Nejedná se pouze o
  jména, čísla a kontaktní údaje.
  Zpracování osobních údajů – jakákoliv systematicky prováděná operace nebo soustava operací s osobními údaji, zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a jejich likvidace.
  Zprostředkovatel – všichni lektoři, zaměstnanci a praktikanti působící ve smluvním vztahu k LENEO s.r.o.
  Správce osobních dat – Zprostředkovatel a všichni jeho lektoři, zaměstnanci a praktikanti zpracovává osobní údaje a určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírá případné další zpracovatele, kteří se zpracováním osobních dat nějakým způsobem pomáhají.
  Zpracovatel – každá fyzická či právnická osoba, která je správcem pověřená zpracovávat údaje, např. externí právnická osoba či fyzická osoba poskytující IT služby, účetní služby a marketingové služby, včetně hromadného rozesílání e-mailů a newsletterů.
  Citlivé údaje – údaje vypovídající o národnostním, rasovém či etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, údaje o zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a jakýkoliv genetický údaj, případně i biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů. Nakládání s fotografiemi a kamerovým záznamem není zpracování citlivých údajů. Rodné číslo také není citlivým údajem.
  Uchazeč / kandidát – fyzická osoba, která kontaktuje Zprostředkovatele nebo je kontaktována Zprostředkovatelem za účelem hledání nové práce
  Klient – jednotliví zaměstnavatelé (fyzické a právnické osoby a další instituce), kteří si u Zprostředkovatele objednávají službu zprostředkování vhodných kandidátů na otevřené pozice. Spolupráce probíhá na základě smlouvy, kde se smluvní strany zavazují k mlčenlivosti a nepředávání osobních a citlivých dat dalším subjektům.
 2. ÚČELY A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Osobní údaje klientů zpracovává Zpracovatel pro zajištění aktivit, které jsou předmětem jeho činnosti. Jedná se zejména o pořádání vzdělávacích aktivit, produkce akcí, personální poradenství nebo další poradenská a konzultační činnost. Poskytnuté údaje budou
  zpracovávány po dobu nezbytnou k pořádání akce a na dobu 3 let od ukončení zakázky a udělení souhlasu nebo do odvolání tohoto souhlasu subjektem údajů. Souhlas lze odvolat osobně v sídle pořadatele či zasláním požadavku na gdpr@leneo.cz. Osobní údaje
  specifikované níže budou Zprostředkovatelem zpracovávány k následujícím účelům:
  a) Zajištění vzdělávacích aktivit ve vzdělávacím kurzu, poradenských služeb a produkce akcí Zprostředkovatel zajišťuje vzdělávací aktivity, poradenské služby a produkce akcí. K zajištění těchto aktivit je v opodstatněných případech nutné zpracovávat osobní údaje
  klientů. Pořadatel zpracovává osobní údaje uvedené na prezenční listině pouze za účelem pořádání akce a nikomu je dále neposkytuje.
  b) Personální poradenství, HR marketing a konzultační činnosti Pro výběr vhodného zaměstnance pro klienty nebo aktivity související s personálním poradenstvím, HR marketingem a další konzultační činností je nezbytné zpracovávat osobní údaje kandidátů zapojených do výběrového řízení. Tento účel je naplněn ukončením výběrového řízení s kandidátem nebo uplynutím smluvního vztahu s klientem.
  c) Možné opětovné oslovení s nabídkou práce v budoucnu (po skončení konkrétního výběrového řízení) – souhlas pro specifický účel Osobní údaje kandidátů mohou být se souhlasem kandidáta zpracovávány i pro potenciální další oslovení s nabídkou práce v budoucnu. Údaje budou uchovávány na dobu maximálně 3 let od ukončení zakázky a udělení souhlasu nebo do odvolání souhlasu subjektem údajů.
 3. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Rozsah osobních údajů striktně odpovídá účelům jejich zpracování. Zprostředkovatel tak bude zpracovávat zejména osobní údaje uvedené v životopisu klienta či kandidáta, případně v dalších jím předaných dokumentech (dokladech o vzdělání, motivačních
  dopisech apod.), nebo i údaje předané osobně v průběhu pohovorů apod. Veškeré tyto údaje se týkají předchozí práce kandidáta, jeho dovedností a znalostí (kvalifikace), potažmo předpokladů k výkonu budoucí práce u smluvního klienta či samotného Zprostředkovatele.
 4. ZPŮSOB ZPRACOVÁVÁNÍ A OCHRANY ÚDAJŮ

Osobní údaje klientů a kandidátů jsou získávány přímo od kandidáta (např. prezenční listina kurzu), z databáze pracovních serverů a v rámci činnosti Zprostředkovatele či od jiných subjektů (např. personálních agentur). 

 1. PŘEDÁVÁNÍ (ZPŘÍSTUPNĚNÍ) OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Získané údaje o klientech či kandidátech jsou po předešlé domluvě předávány smluvním klientům ve formě aktuálního životopisu a dalších poskytnutých materiálů klienta či kandidáta s hodnocením Zprostředkovatele (kde jsou uvedeny doplňující informace o
  platových požadavcích, motivací kandidáta, možnostech termínu nástupu, charakterových vlastnostech, které mají vliv na danou pozici či firmu aj.). Nelze také vyloučit předání nezbytných údajů partnerům a poradcům Zprostředkovatele (např. externí účetní, právníkům, auditorům, bankám, IT firmám), pokud pro to bude existovat oprávněný zájem Zprostředkovatele.
 2. PRÁVA KLIENTŮ A KANDIDÁTŮ
  Klient či kandidát má právo požadovat přístup ke svým údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezit jejich zpracování, jakož i právo dané GDPR na přenositelnost osobních údajů. Bližší podmínky vyplývají z příslušných právních předpisů (zejm. článků
  15 až 21 GDPR). Za splnění zákonných požadavků (článek 21 GDPR) má kandidát právo vznést námitku proti zpracování svých údajů. Klient či kandidát může za účelem uplatnění svých práv kontaktovat Zprostředkovatele emailem. Klient či kandidát má právo podat stížnost ohledně nakládání s jeho údaji Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 3. POUČENÍ KLIENTA ČI KANDIDÁTA O PŘEDÁNÍ ÚDAJŮ
  Poskytnutí údajů pro účely doporučení vhodného klienta či kandidáta podle bodu 2. b) a c) výše není povinné, ovšem je nezbytné pro řádné posouzení jeho vhodnosti pro případné zařazení na vypsanou pozici. Klient či kandidát tímto bere na vědomí zpracování svých osobních údajů pro uvedený účel. 
 4. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM PRO SPECIFICKÝ ÚČEL
  Poskytnutí údajů pro účely možného opětovného oslovení klienta či kandidáta podle bodu 2.c) je dobrovolné a je k němu nutný jeho souhlas. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
Email
Phone
WhatsApp
WhatsApp
Phone
Email